מודל חיסכון

מודל חיסכון

מודל חיסכון שנתי – תחנת כח בהספק 1MW

מודל חיסכון
מודל חיסכון, שמרלינג סינכרו

חישוב הרווח מבוסס על שעות הפסגה והגבע כפי שמתואר בטבלת התעו”ז

1 – שעות בחודש: משוקללות עפ”י טבלת התעו”ז.
2 – קוט”ש ממוצע שעתי: מחושב עפ”י הצריכה הממוצעת
במפעל כאשר הגבול העליון בחישוב הממוצע הינו
ההספק המקסימלי של הגנרטור.
3 – קוט”ש חודשי: כמות הצריכה החודשית שתסופק
מהגנרטור במקום מחברת החשמל.
* בנוסף לצריכה זו קיימת יתרת צריכה נוספת אשר
תסופק מחח”י.

מודל חיסכון, שמרלינג גנרטורים